consumabile medicaleconsumabile medicaleconsumabile medicaleconsumabile medicale

stenduri ureterale- sonde JJ

stenduri ureterale

stenduri ureterale- sonde JJ
Furnizori:Uromed
  • stenturi “Heparius” pentru aplicatii pe termen lung;
  • stenturi “Hydropur” pentru aplicatiipe termen mediu.

Parteneri